برگزاری دوره اسکرام در فرازپردازان

در اولین هفته از زمستان 98، برای بهبود فرایندهای مدیریت توسعه نرم افزار در تیم های داخل شرکت، دوره اسکرام را با استاد مهدی حسینی برگزار کردیم

اسکرام فرازپردازان
دوره اسکرام با مهدی حسینی
اسکرام فرازپردازان
کارت های Planning poker اسکرام
اسکرام فرازپردازان