صندوق سرمایه گذاری بانک آینده

صندوق بانک آینده

در این سایت کاربران صندوق های بانک آینده اعم از صندوق گسترش فردای ایرانیان و صندوق تجربه ایرانیان می توانند سهام های خود را مدیریت کرده و درخواست صدور و ابطال نمایند. همچنین کاربران بانک آینده می توان

در این سایت کاربران صندوق های بانک آینده اعم از صندوق گسترش فردای ایرانیان و صندوق تجربه ایرانیان می توانند سهام های خود را مدیریت کرده و درخواست صدور و ابطال نمایند. همچنین کاربران بانک آینده می توانند از طریق پیشخوان بانک آینده بیش از ۵۰ میلیون تومان نیز سرمایه گذاری نمایند که برای اولین بار است که چنین صندوقی به این روش فروش سهام را انجام می دهد. همچنین کاربران میتوانند از طریق این سامانه در صندوقی ثبت نام نمایند. در این سایت براحتی ویژگی احراز هویت حضوری برای کاربران نیز  فراهم شده است.