اپلیکیشن صندوق‌های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری بانک آینده

صندوق بانک آینده

در این سایت کاربران صندوق های بانک آینده اعم از صندوق گسترش فردای ایرانیان و صندوق تجربه ایرانیان می توانند سهام های خود را مدیریت کرده و درخواست صدور و ابطال نمایند. همچنین کاربران بانک آینده می توان